کتابفروشان about us contact us

کتابهای با موضوع کامپیوتر

 1. برنامه نویسی به زبان پاسکال
 2. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد اول)
 3. 7 آزمون ارشد مهندسی کامپیوتر
 4. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد دوم)
 5. طراحی الگوریتم‌ها با استفاده از شبکه کد C++
 6. ساختمان داده ها به زبان C++
 7. نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
 8. ساختمان داده ها در زبان C++
 9. نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد ۲
 10. شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد
 11. سیستم و ساختار فایلها